COLECTARE DESEURI PERICULOASE | TRANSPORT DESEURI PERICULOASE | DISTRUGERE DESEURI PERICULOASE

Colectare

Colectare deseuri periculoase – se efectueaza in conformitate cu OMS 219/2002 si Hotararea 1.061din septembrie 2008 executandu-se in baza contractelor incheiate de prestari servicii, la date stabilite de comun acord cu unitatile sanitare/ societatile comerciale. Traseele de preluare sunt avizate de catre Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Prahova, iar operatiunea de colectare deseuri periculoase se face in baza formularelor de identificare si a formularelor de expeditie.

DEPOZITAREA TEMPORARA SI SEPARAREA PE CATEGORII – DESEURI MEDICALE PERICULOASE

Deseuri periculoase / nepericuloase – vor fi selectate pe categorii de catre BENEFICIAR conform legislatiei.

Spatiul de depozitare temporara al BENEFICIARULUI trebuie sa fie corespunzator si conform legislatiei in vigoare.

Ordin MS nr. 219 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea acestor deseuri periculoase rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind aceste deseuri periculoase rezultate din activităţile medicale

ANEXA Nr. 1 Normă tehnică din 1 aprilie 2002 privind gestionarea acestor deseuri periculoase rezultate din activităţile medicale Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 6 iunie 2002

CAPITOLUL VI
Depozitarea temporară


Art. 25. – Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deseuri periculoase colectate la locul de producere. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitării temporare.
Art. 26. – Durata depozitării temporare va fi cât mai scurtă posibil, iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. Pentru deseurile periculoase durata depozitării temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore, din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport deseuri periculoase şi eliminare finală deseuri periculoase.
Art. 27. – Spaţiul de depozitare temporară trebuie să existe în fiecare unitate sanitară. Amenajarea spaţiului pentru depozitarea temporară trebuie prevăzută în proiectul iniţial al unităţii, în cazul noilor construcţii. Unităţile sanitare care nu au fost prevăzute în proiect cu spaţii pentru depozitare temporară a acestor deseuri periculoase le vor construi sau le vor amenaja ulterior.
Art. 28. – Spaţiul de depozitare temporară trebuie să aibă două compartimente:
a) un compartiment pentru deseuri periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate;
b) un compartiment pentru deseuri asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igienă în vigoare privind mediul de viaţă al populaţiei.
Art. 29. – Condiţiile spaţiului de depozitare pentru deseuri periculoase trebuie să permită depozitarea temporară a cantităţii de deseuri periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora. Spaţiul de depozitare temporară pentru aceste deseuri periculoase este o zonă cu potenţial septic şi trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere. Încăperea trebuie prevăzută cu sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei. Spaţiul de depozitare trebuie prevăzut cu ventilaţie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea materialului organic din compoziţia acestor deseuri periculoase. Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de depozitare în scopul prevenirii apariţiei vectorilor (insecte, rozătoare).
Art. 30. – Deseuri asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

CAPITOLUL V
Ambalarea deşeurilor

Art. 10. – Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu aceste deseuri periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul.
Art. 11. – Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deseurile din unităţile sanitare sunt:
a) galben – pentru deseuri periculoase (infecţioase, taietoare – intepătoare, chimice şi farmaceutice);
b) negru – pentru deseuri nepericuloase (deşeurile asimilabile celor menajere).
Art. 12. – Pentru deseuri infectioase şi taietoare – intepătoare se foloseşte pictograma „Pericol biologic”. Pentru deseuri chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: „Inflamabil”, „Corosiv”, „Toxic” etc.
Art. 13. – Pentru deseuri infectioase care nu sunt tăietoare-înţepătoare se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu saci din polietilenă sau saci din polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben. Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt marcaţi cu pictograma „Pericol biologic”. Sacii trebuie să fie confecţionaţi din polietilenă de înaltă densitate pentru a avea rezistenţă mecanică mare; termosuturile trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid. Sacul trebuie să se poată închide uşor şi sigur. La alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de deseuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestor deseuri. Sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac şi pedală sau în portsac. Înălţimea sacului trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să permită închiderea sacului în vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul său. Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între 50-70 µ.
Art. 14. – Deseuri inţepatoare – taietoare se colectează în cutii din material rezistent la acţiuni mecanice. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care să permită introducerea acestor deseuri periculoase şi să împiedice scoaterea acestora după umplere, fiind prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. Capacul cutiei are orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu. Materialul din care se confecţionează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de depozitare intermediară şi, ulterior, la locul de eliminare finală. Cutiile au culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma „Pericol biologic”. Cutiile se avizează din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei – Direcţia generală de sănătate publică.
Art. 15. – Recipientul destinat colectării acestor deseuri intepatoare taietoare trebuie să aibă următoarele caracteristici:
a) să fie impermeabil şi să prezinte etanşeitate, iar prin sistemul de închidere definitivă să împiedice posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează aceste deseuri intepatoare – taietoare şi a mediului, precum şi posibilitatea de refolosire a acestora de către persoane din exteriorul unităţii sanitare;
b) să fie inscripţionat, în cazul recipientelor importate, şi în limba română. Inscripţia trebuie să cuprindă: modul de utilizare, pictograma „Pericol biologic”, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, unitatea sanitară care a folosit recipientul, persoana desemnată responsabilă cu manipularea sa, data umplerii definitive;
c) să fie avizat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei după ce a fost supus procedurilor de testare specifică a rezistenţei materialului la acţiuni mecanice. Testele trebuie să fie realizate de către laboratoare acreditate pentru astfel de testări, rezultatele testelor determinând calitatea produsului. Produsul, în urma testării, nu trebuie să îşi modifice nici una dintre caracteristicile privitoare la structură, formă, culoare.
Art. 16. – În situaţia în care numai acele de seringă sunt colectate în recipientele descrise la art. 14 şi 15, seringile pot fi colectate separat în cutii de carton rigid prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate, de culoare galbenă, şi marcate cu pictograma „Pericol biologic”. Termosuturile sacului trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid. La confecţionarea sacului trebuie să se respecte cerinţele art. 13.
Art. 17. – Pentru aceste deseuri infectioase de laborator se pot folosi în locul sacilor de polietilenă cutiile din carton rigid prevăzute în interior cu sac de polietilenă, marcate cu galben şi cu pictograma „Pericol biologic”.
Art. 18. – Al doilea ambalaj în care se depun sacii şi cutiile pentru aceste deseuri periculoase este reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul de depozitare temporară. Containerele pentru deseuri infectioase şi intepatoare – taietoare au marcaj galben, sunt inscripţionate ” Deseuri medicale ” şi poartă pictograma „Pericol biologic”. Containerele trebuie confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea soluţiilor dezinfectante. Containerul trebuie să fie etanş şi prevăzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în incinerator. Dimensiunea containerelor se alege astfel încât să se asigure preluarea întregii cantităţi de deseuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se depun deseuri periculoase neambalate (vrac) şi nici deseuri asimilabile celor menajere.
Art. 19. – Părţile anatomice destinate incinerării sunt colectate în mod obligatoriu în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate, sau în saci din polietilenă cu marcaj galben, special destinaţi acestei categorii de deseuri. Sacii trebuie să fie perfect etanşi pentru a nu permite scurgeri de lichide biologice. În cazul recuperării placentelor, acestea sunt ambalate şi supuse dezinfecţiei în conformitate cu cerinţele beneficiarului.
Art. 20. – În cazul înhumării în cimitire părţile anatomice sunt ambalate şi refrigerate, după care se vor depune în cutii speciale, etanşe şi rezistente. Aceste cutii au un marcaj specific.
Art. 21. – Animalele de laborator urmează ciclul de eliminare a acestor deseuri periculoase chiar şi după autoclavare.
Art. 22. – Deseuri chimice şi farmaceutice se colectează în recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului („Inflamabil”, „Corosiv”, „Toxic” etc.). Ele se îndepărtează conform prevederilor legale privind aceste deseurile chimice periculoase.
Art. 23. – Deseuri nepericuloase asimilabile celor menajere se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră, inscripţionaţi „Deseuri nepericuloase”. În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi incolori.
Art. 24. – Pe ambalajele care conţin deşeuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a secţiei sau laboratorului care a produs deşeurile (denumirea secţiei sau laboratorului şi data). În cazul în care nu există etichete autocolante, datele respective se scriu cu creion tip marker rezistent la apă, direct pe sacul gol sau pe cutie.